سلام به همه دوستان...

ان شاء الله همه ما فردا با فریادهای مرگ بر آمریکا وجودی برای کشور های بی وجود آمریکا و اسرائیل باقی نمی گذاریم.همه ما فردا نفرت خود را از آمریکا و اسرائیل به عرصه نمایش می گذاریم.
موضوع : متفرقه ,